Videomarkkinointi aloittelijoille

videomarkkinointi

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, mut­ta entä video? Video puo­les­taan voi ker­toa enem­män kuin mil­joo­na sanaa. Tämän takia video­mark­ki­noin­ti on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä mark­ki­noin­nin kei­nois­ta vuon­na 2020. 

Kaik­ki kat­so­vat videoi­ta. Videol­la pys­tyt ker­to­maan tuot­tees­ta­si, pal­ve­lus­ta­si, brän­dis­tä­si aivan eri taval­la, kuin kir­joi­te­tun teks­tin tai kuvien muo­dos­sa. Täs­sä artik­ke­lis­sa käy­dään läpi, miten voit yksin­ker­tai­ses­ti läh­teä mukaan videoi­den ihmeel­li­seen maa­il­maan ja vie­dä mark­ki­noin­ti­si uudel­le tasol­le.

You­Tu­be on toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne heti Googlen jäl­keen. Lähes 300 tun­tia video­ta jul­kais­taan joka minuut­ti ja lähes 5 mil­jar­dia video­ta kat­so­taan You­Tu­bes­ta päi­vit­täin. Ihmi­set etsi­vät yhä enem­män tie­toa videoi­den muo­dos­sa, sil­lä ne ovat nopeam­pia kulut­taa, kuin pit­kät blo­gi­teks­tit (iro­nia). Itsea­sias­sa tämän teks­tin kir­joit­ta­mi­sen sijaan oli­sim­me voi­neet teh­dä aihees­ta videon. Eten­kin nuo­ret ns. mobii­li­su­ku­pol­vi on kas­va­nut videoi­ta kat­sel­les­sa. Var­sin­kin jos yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä­nä on nuo­ret, video­mark­ki­noin­ti on todel­la suu­res­sa roo­lis­sa koh­de­ryh­män tavoi­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta.

Mis­tä läh­den liik­keel­le?

Aloi­ta miet­ti­mäl­lä tär­kei­tä asioi­ta, yri­tyk­se­si kul­ma­ki­viä, mik­si olet­te ole­mas­sa ja mitä haluat­te tuo­da maa­il­maan. Tätä kaut­ta on hel­pom­pi lähes­tyä, kun aloi­tam­me miet­ti­mään mil­lais­ta sisäl­töä haluam­me välit­tää yri­tyk­ses­täm­me videoi­den muo­dos­sa. Videot voi­vat olla:

  1. Vlo­gi – sään­nöl­li­ses­ti ilmes­ty­vä video­blo­gi, mis­sä voit ker­toa yri­tyk­sen kuu­lu­mi­sia ja jakaa mie­len­kii­toi­sia tari­noi­ta ja haas­ta­tel­la yri­tyk­sen muu­ta hen­ki­lö­kun­taa. Pyri ole­maan kiin­nos­ta­va ja luo­maan arvoa kat­so­jal­le. Arvoa voit luo­da anta­mal­la esi­mer­kik­si joi­tain sinun alaa­si liit­ty­vää tie­toa, vink­ke­jä. Voit myös olla humo­ris­ti­nen, mut­ta huu­mo­ri on vai­kea ala, joten ennen kuin sii­hen läh­tee, kan­nat­taa olla var­ma teke­mi­sis­tään. Voit myös innos­taa ja moti­voi­da kat­so­jaa­si, jos se siis sopii brän­dil­le­si. Tär­ke­ää on miet­tiä etu­kä­teen mitä asioi­ta haluat tuo­da esil­le ja miten.
  2. Tuo­ri­aa­li. Erit­täin suo­sit­tu video­mark­ki­noin­nin muo­to. Tuto­ri­aa­lis­sa näy­tät käy­tän­nös­sä, miten jokin sinun tuot­tee­si, pal­ve­lusi tai mitä iki­nä myyt­kin, toi­mii. Näy­tät hands-on kuvaa ja annat tie­tys­ti myös vink­ke­jä kat­so­jal­le. Sinun on olta­va eks­pert­ti, joten mie­ti etu­kä­teen mitä aiot sanoa.
  3. Unboxing, eli tuo­tea­vaus -videol­la voit näyt­tää tuot­teen avaa­mi­sen esi­mer­kik­si laa­ti­kos­ta, miten se lai­te­taan pääl­le ja saa­daan käyt­tö­val­miik­si. Voit ker­toa hyö­dyl­lis­tä tie­toa tuot­tees­ta­si ja demon­stroi­da sen käyt­töä. Unboxaus -videot ovat suo­sit­tu­ja eten­kin verk­ko­kaup­pa­maa­il­mas­sa, kos­ka niin saat hyvin tuo­tua esil­le tuot­tee­si ja anta­maan lisä­ar­voa asiak­kaal­le ennen osto­pää­tös­tä.
  4. Yri­tyk­sen esit­te­ly. Kier­ros toi­mis­tol­la­si, ravin­to­las­sa­si, koto­na, tai mis­sä iki­nä toi­mit­kaan. Esit­te­le toi­mi­paik­ka­si, siel­lä mis­sä ’tai­ka tapah­tuu’. Voit myös haas­ta­tel­le mie­len­kii­toi­sia ihmi­siä. Ole luo­va.
 

Voit myös yhdis­tel­lä yllä mai­nit­tu­ja asioi­ta luo­vas­ti, kun­han koko­nai­suus pysyy kasas­sa.

Mut­ta miten läh­den teke­mään videoi­ta? Eihän minul­la ole aiem­paa osaa­mis­ta tai hie­no­ja kuvaus­tar­vik­kei­ta.

Tämä on ylei­nen huo­le­nai­he aloit­te­le­vil­le video­mark­ki­noi­jil­le. Totuus tulee täs­sä. Lait­teil­la ei ole mitään väliä. Sinul­la var­mas­ti on äly­pu­he­lin - sinul­la on siis jo ole­mas­sa kaik­ki mitä tar­vit­set laa­duk­kaa­seen video­tuo­tan­toon. Nap­paa puhe­li­me­si ja rupea höpöt­tä­mään sil­le, huo­maat, miten help­poa se on. 

Jos haluat esi­mer­kik­si parem­man äänen­laa­dun videoi­hi­si voit ostaa ulkoi­sen mik­ro­fo­nin tai puhe­li­meen kiin­ni­tet­tä­vän mik­ro­fo­nin muu­ta­mal­la kym­pil­lä. Sinul­la on jo kaik­ki mitä tar­vit­set aloit­taak­se­si. Sinun täy­tyy vain aloit­taa. Mitä edi­toi­mi­seen tulee, sii­nä­kään sinul­le ei tar­vit­se olla tut­kin­toa ja vuo­sien koke­mus­ta. Aloi­ta yksin­ker­tai­ses­ta ohjel­mas­ta, jon­ka avul­la saat kaik­ki mitä tar­vit­set. Esi­mer­kik­si Applen tie­to­ko­neis­sa muka­na tule­va iMo­vie on todel­la näp­pä­rä työ­ka­lu perus­e­di­toin­tiin. Lisäk­si löy­dät loput­to­man mää­rän tie­toa ja vink­ke­jä muu­ta­man hakusa­nan pääs­tä inter­ne­tis­tä.

Mie­ti kuu­kau­dek­si ker­ral­laan video­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia­si. Min­kä tyyp­pis­tä sisäl­töä, kuin­ka usein ja mihin kana­viin. 

Ote­taan esi­mer­kik­si jokin verk­ko­kaup­pa. Kysei­nen verk­ko­kaup­pa läh­tee miet­ti­mään, mikä on meil­le se paras tapa välit­tää vies­tiäm­me, luo­da tie­toi­suut­ta ja lisä­tä myyn­tiä. Omis­ta­ja päät­tä, että joka viik­ko ilmes­tyy uusi tuo­te-esit­te­ly­vi­deo (sen ei tar­vit­se olla enem­pää, kuin ker­ran vii­kos­sa). Omis­ta­ja miet­tii etu­kä­teen joka kuu­kau­den vii­kol­le jon­kin mie­len­kiin­toi­sen tuot­teen, mis­tä video teh­dään. Sit­ten mie­ti­tään mis­sä kana­vis­sa video jae­taan. On sel­vää, että You­Tu­be on var­ma valin­ta, eikä sitä kan­na­ta kos­kaan sivut­taa. Mie­les­tä­ni jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä pitäi­si olla You­Tu­be -kana­va. You­Tu­ben lisäk­si voi­daan video jakaa myös Face­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin.

Huom. Ins­ta­gra­mis­sa videoi­den mak­si­mi­pi­tuus on yksi minuut­ti, joten mikä­li videot ovat pitem­piä kuin minuu­tin, suo­sit­te­len leik­kaa­maan pidem­mäs­tä videos­ta myös Ins­ta­gram -kel­poi­sen ver­sion.

Videoi­den yhtey­teen lai­tat tie­tys­ti lin­kin videos­sa näky­vään tuot­tee­seen, joka vie suo­raan kysei­sen tuot­teen tuo­te­si­vul­le, jot­ta tuot­tees­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat hel­pos­ti ostaa tuot­teen. Videon voit lait­taa tie­tys­ti myös Face­book mai­nok­see­si, mikä­li teet kam­pan­jan kysei­ses­tä tuot­tees­ta. On havait­tu, että videoil­la saa enem­män kon­ver­sioi­ta, kuin pel­käl­lä kuval­la.

Esi­mer­kik­si uudel­leen­koh­den­nus­kam­pan­ja Face­boo­kis­sa toi­mii lois­ta­vas­ti, kun sii­nä on video. Voit lukea tääl­tä miten luo­da uudel­leen­koh­den­nus­kam­pan­ja.

Ker­tauk­se­na vie­lä, video­mark­ki­noin­ti aloit­te­li­joil­le:

  1. Mie­ti mit­kä asiat ovat sinun yri­tyk­se­si, brän­di­si kan­nal­ta mer­kit­tä­viä, mitä haluai­sit näyt­tää, oli­vat ne tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta tai hen­ki­löi­tä.
  2. Mie­ti sopi­va for­maat­ti, mikä pal­ve­lee par­hai­ten halut­tua pää­mää­rää, tai mikä sopii par­hai­ten juu­ri sinulle/teille (vlo­gi, tuto­ri­aa­li, unbouxaus…)
  3. Kuvaa video. Ota äly­pu­he­lin esiin ja läh­de kokei­le­maan. Kan­nat­taa myös val­mis­tel­la jon­kin­lai­nen käsi­kir­joi­tus val­miik­si.
  4. Jake­le video digi­taa­li­sil­la alus­toil­la ja luo halu­tes­sa­si mak­sul­li­nen kam­pan­ja. Älä unoh­da link­kiä las­keu­tu­mis­si­vul­le.