Sosiaalisen median suunnitelma
ja strategia

Tavoi­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si heil­le rele­van­teis­sa kana­vis­sa.

Yrittäjä! Älä laiminlyö sosiaalista mediaa.

  • Sosi­aa­li­nen media antaa yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­suu­den näkyä siel­lä, mis­sä ihmi­set viet­tä­vät eni­ten aikaa
  • Tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si hel­pom­min kuin kos­kaan aiem­min
  • Jos et tee sisäl­töä sosi­aa­li­sen median kana­viin, olet epä­re­le­vant­ti! Ethän halua olla epä­re­le­vant­ti?
 

Me:

  • Autam­me yri­tys­tä­si kar­toit­ta­maan mis­sä kana­vis­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si liik­ku­vat ja laa­dim­me kat­ta­van sosi­aa­li­sen median suun­ni­tel­man
  • Laa­dim­me osta­ja­pro­fii­lit, jot­ka aut­ta­vat sisäl­lön suun­nit­te­lus­sa ja koh­den­ta­mi­ses­sa
  • Luom­me sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­suun­ni­tel­man ja sisäl­tö­ka­len­te­rin
  • Teem­me hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vän ja toteu­tet­ta­van pit­kän aika­vä­lin sosi­aa­li­sen median stra­te­gian
  • Ideoim­me sisäl­töä, joka erot­tuu mas­sas­ta ja muus­ta kohi­nas­ta tari­nan ker­ron­nal­la ja luo­mal­la arvoa yri­tyk­sel­le­si tär­keil­le ylei­söil­le
 
 

Ota yhteyttä