Miten luoda Facebook-mainos?

Face­book on vii­meis­ten muu­ta­man vuo­den ajan ollut enem­män tai vähem­män myrs­kyn sil­mäs­sä. Rakas­ta tai vihaa, se on yhä mer­kit­tä­vin yri­tys­ten mark­ki­noin­ti- ja brän­däys­ka­na­va mitä täl­lä het­kel­lä on. 

On monia syi­tä, mik­si Face­book-mai­non­ta on tär­keä yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa. Ensin­nä­kin se on pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin perin­tei­nen mai­non­ta, kuten print­ti- tai ulko­mai­non­ta. Sen hyper­tark­ka koh­den­ta­mi­nen avaa aivan uusia mah­dol­li­suuk­sia löy­tää juu­ri se ylei­sö, mil­le mai­nok­se­si on kaik­kein rele­van­tein. Face­book-mai­non­na onnis­tu­mi­sen mit­taa­mi­nen on myös sen ehdot­to­mia vah­vuuk­sia. Näet hel­pos­ti ja reaa­lia­jas­sa, miten kam­pan­ja­si ja mai­nok­se­si pär­jää­vät, joten voit eli­mi­noi­da ne, jot­ka pär­jää­vät huo­nos­ti ja panos­taa enem­män rahaa nii­hin mit­kä toi­mi­vat.

Luo­daan yhdes­sä siis Face­book-mai­nos!

(Ole­tan, että sinul­la on jo Face­boo­kis­sa yri­tys- tai fani­si­vu, Busi­ness­ma­na­ger, ja mai­nos­ti­li joten en käy läpi nii­den aset­ta­mis­ta.)

Klik­kaa Busi­ness­ma­na­ger auki ja valit­se mai­nos­ti­li mil­lä haluat luo­da mai­nok­sen. 

Sivul­le avau­tuu suo­ri­te­tut ja käyn­nis­sä ole­vat kam­pan­jat. Pai­na nii­den ylä­puo­lel­la ole­vas­ta Luo -napis­ta luo­dak­se­si uuden mai­nok­sen.

Facebook mainos

Jos sinul­la on jää­nyt aiem­min jokin kam­pan­jan luon­ti kes­ken, Face­book ehdot­taa sen jat­ka­mis­ta. Teh­dään nyt kui­ten­kin aivan uusi kam­pan­ja, joten voit sul­kea sen ikku­nan.

Ruu­dul­le avau­tuu lis­ta kam­pan­jan mah­dol­li­sis­ta tavoit­teis­ta (eng. Objec­ti­ve). Voit vali­ta halua­ma­si tavoit­teen kol­mes­ta kate­go­ri­sas­ta: Tun­net­tuus (Awa­re­ness), Har­kin­ta (Con­si­de­ra­tion) ja Kon­ver­siot (Con­ver­sions). Jokai­ses­sa kate­go­rias­sa on muu­ta­mia tavoi­te­vaih­toeh­to­ja. Nyt sinun täy­tyy mark­ki­noi­ja­na tie­tää, mitä haluat mark­ki­noin­nil­la­si saa­vut­taa. Jos sinul­la on esi­mer­kik­si video ja haluat saa­da vain pal­jon näyt­tö­ker­to­ja ja tyk­käyk­siä, kan­nat­taa tavoit­teek­si vali­ta videon näyt­tö­ker­rat (Video views). Jos haluat saa­da, sano­taan omaan blo­gii­si enem­män luki­joi­ta, kan­nat­taa tavoit­teek­si vali­ta Lii­ken­ne (Traf­fic). Mikä­li taas haluat saa­da puh­taas­ti tuo­tet­ta­si myy­tyä, voit vali­ta Kon­ver­siot (täl­löin sinul­la täy­tyy olla sivul­la­si asen­net­tu­na Face­book Pixels, jot­ta Kon­ver­siot -tavoi­te toi­mii. Jos et tie­dä mikä on Pixels ja miten se asen­ne­taan voit lukea lisää tääl­tä: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Älä huo­li mikä­li et ole täy­sin var­ma, mikä tavoi­te on sinul­le oikea, voit lukea Face­boo­kin yksi­tyis­koh­tai­sen ohjeis­tuk­sen jokai­ses­ta tavoit­tees­ta.

Facebook mainos

 

Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lus­sa on valit­ta­va­na 11 eri tavoi­te­vaih­toeh­toa.

Sano­taan vaik­ka, että valit­set tavoit­teek­se­si Lii­ken­teen. Anna kam­pan­jal­le­si sitä kuvaa­va nimi ja jat­ka eteen­päin. 

Seu­raa­val­la sivul­la anna myös Mai­nos­jou­kol­le­si sitä kuvaa­va nimi. Nyt pääs­tään sii­hen haus­kaan osuu­teen. Seu­raa­vak­si sinun tulee mää­ri­tel­lä koh­dey­lei­sö­si, kenel­le haluat mai­nok­se­si näy­tet­tä­vän.

Sano­taan, että koh­dey­lei­sö­si on Hel­sin­gis­sä ja Por­voos­sa. Kir­joi­ta sijain­nit -koh­taan ne pai­kat mit­kä haluat koh­den­taa (voit koh­den­taa mai­ta, kau­pun­ke­ja, tai kau­pun­gi­no­sia, myös tie­tyl­lä säteel­lä).

Vuo­ros­sa on koh­de­ryh­mä­si iän valin­ta. Aja­tel­laan, että fir­ma­si, joka toi­mii Hel­sin­gis­sä ja Por­voos­sa val­mis­taa laa­duk­kai­ta, huo­ne­ka­lu­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa ole­te­taan, että fir­mas­sa on mää­ri­tel­ty osta­ja­per­soo­nat ja tie­de­tään demo­gra­fi­set teki­jät. Mark­ki­na­tut­ki­muk­ses­sa ollaan pää­dyt­ty sii­hen, että tyyp­pios­ta­ja on 40-55 vuo­tias nais­hen­ki­lö, joka asuu Hel­sin­gin ja Por­voon alueil­la. Koh­den­ne­taan ikä­haa­ruk­ka 40-55 vuo­tia­siin ja nai­siin, sil­lä ei oli­si mitään jär­keä koh­den­taa pari­kymp­pi­siä mukaan, sil­lä heil­le mai­nos ei olis rele­vant­ti. Aiem­min valit­sim­me tavoit­teek­si klik­kauk­set, joten ole­te­taan, että emme pyri täl­lä mai­nok­sel­la suo­raan myym­mään, vaan pikem­min­kin saa­maan klik­kauk­sia vaik­ka yri­tyk­sen blo­giin ja tätä kaut­ta lisää­mään brän­di­tun­net­tuut­ta tai saa­maan lii­de­jä. Voit myös sää­tää säteen suu­ruu­den kun koh­den­nat aluei­ta. 

Facebook mainonta

Nyt haluam­me koh­den­taa mie­len­kiin­non­koh­teil­la, jot­ta mai­nok­sem­me oli­si mah­dol­li­sim­man rele­vant­ti koh­dey­lei­söl­lem­me. Face­boo­kil­la on jär­je­tön mää­rä dataa, min­kä avul­la mai­nos­ten koh­den­ta­mi­nen on hel­pom­paa kuin mis­sään muu­al­la. Koh­das­sa Tark­ka koh­den­ta­mi­nen (Detai­led Tar­ge­ting) läh­dem­me lis­taa­maan mah­dol­li­sia koh­dey­lei­söm­me mie­len­kiin­non­koh­tei­ta jot­ka sopi­vat tuotteen/yrityksen kans­sa. Valit­sin esi­mer­kik­si kodin sisus­tus, soh­va, huo­ne­ka­lut jne. Otin mukaan myös kodin kuva­leh­des­tä kiin­nos­tu­neet. Mie­ti siis oman tuot­tee­si ja pal­ve­luit­te­si kan­nal­ta, mitä kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta aiot lis­ta­ta.

Ylei­sön koko on ok, 74 000, ei lii­an suu­ri, eikä lii­an pie­ni. Face­book myös ker­too arvioi­dun päi­vit­täi­sen tavoit­ta­vuu­den, eli kuin­ka mon­ta heki­löä mai­nos tavoit­taa päi­väs­sä. Täl­lä het­kel­lä 774-3 000 päi­väs­sä kuu­los­taa hyväl­tä. Alem­pa­na on myös Face­boo­kin arvioi­dut link­kiklik­kauk­set. (Tavoit­ta­vuus ja arvioi­dut lin­kin klik­kauk­set perus­tu­vat koh­den­nuk­see­si sekä valit­se­maa­si bud­jet­tiin, johon pääs­tään tuo­ta pikaa.)

Facebook kohdennus

Seu­ra­vak­si kan­nat­taa muut­taa Sijoit­te­lu -koh­taa. Face­book on val­miik­si valin­nut Auto­maat­ti­set sijoit­te­lut, mut­ta kan­nat­taa vali­ta mie­lum­min Muok­kaa sijoit­te­lua.

facebook mainostyökalu

Kyl­lä, tämä pie­nen­tää poten­ti­aa­lis­ta reac­hia, mut­ta se on jär­ke­väm­pää vali­ta siten, että valit­set sijoit­te­luk­si pel­käs­tään Face­boo­kin ja sii­tä­kin vain osat mak­si­moi­dak­se­si mai­nok­se­si toi­mi­vuu­den. Esi­mer­kik­si samaa mai­nos­ta ei ole jär­ke­vää näyt­tää Ins­ta­gra­mis­sa, sil­lä se on eri­lai­nen alus­ta, ihmi­set kulut­ta­vat siel­lä sisäl­töä eri tavoin, myös kuva­ko­ko on Ins­ta­gra­mis­sa eri­lai­nen. Eli jätä siis pelk­kä Face­book ja voit teh­dä Ins­ta­gra­miin mai­nok­sen sit­ten erik­seen. Esi­mer­kik­si täl­lä taval­la. 

facebook businessmanager

Nyt on aika aset­taa kam­pan­jan bud­jet­ti ja aika­tau­lu. Voit vali­ta päi­vit­täi­sen bud­je­tin tai life­ti­me-bud­je­tin. Suo­sit­te­len valit­se­maan päi­vit­täi­sen bud­je­tin, sil­lä se on hel­pom­pi ymmär­tää aina­kin all­kuun. Esi­mer­kis­sä­ni päi­vit­täi­nen bud­jet­ti­ni on 20 €, eli Face­book ei käy­tä enem­pää kuin 20 € päi­väs­sä. Seu­raa­vak­si sinun on mah­dol­lis­ta aset­taa mai­nok­sen alka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä, tai sit­ten voit pitää mai­nos­ta­si jat­ku­vas­ti pääl­lä. Alhaal­la näet lyhyen yhteen­ve­don kuin­ka mon­ta päi­vää mai­nok­se­si näkyy, ja pal­jon rahaa käy­tät yhteen­sä kor­kein­taan.

Kun olet tyy­ty­väi­nen, on aika men­nä seu­raa­vaan vai­hee­seen klik­kaa­mal­la Jat­ka.

Seu­raa­val­la sivul­la valit­set Hen­ki­löl­li­syys -koh­das­ta sen Face­book Busi­neess -sivun, min­kä alla haluat mai­nos­ta­si näyt­tää. Tämän jäl­keen valit­set mai­nok­se­si muo­don: karusel­li, yksit­täin­ne kuva tai video, tai kokoel­ma. Aloit­te­li­jan kan­nat­taa pitäy­tyä aluk­si aina­kin yksit­täi­ses­sä kuvas­sa tai videos­sa.

Nyt lataat media­si, eli mai­nok­se­si visu­aa­li­sen puo­len, kuvan tai videon. Suo­sit­tu kuva­ko­ko on 1200 x 628 tai neliö 1080 x 1080. Videon mak­si­mi­pi­tuus on 60 minuut­tia, mut­ta yleen­sä mitä lyhyem­pi, sen parem­pi.

Jos sinul­la ei vie­lä ole täs­sä vai­hees­sa mai­nos­ku­vaa, niin suo­sit­te­len mene­mään Canva.comiin, mis­sä voit hel­pos­ti, nopeas­ti ja ilmai­sek­si suun­ni­tel­la mai­nok­se­si ilmeen ilman vält­tä­mät­tä mitään aiem­paa graa­fi­sen suun­nit­te­lun tun­te­mus­ta. 

Lopuk­si vie­lä tär­keim­mät. Kir­joi­ta mai­nok­se­si copy-teks­ti, eli teks­ti mil­lä pyrit vai­kut­ta­maan, myy­mään, saa­maan ihmi­set klik­kaa­maan. Lisää vie­lä siuvs­ton URL-osoi­te, mihin haluat mai­nos­ta klik­kaa­vat pää­ty­vän. Kek­si vie­lä jokin hyvä otsik­ko ja valit­se jokin toi­min­to­kut­su (call-to-action) ja voilà, olet val­mis. Oikeal­la puo­lel­la sivua voit esi­kat­sel­la mai­nos­ta­si ja kokeil­la, mil­tä eri ele­men­tit näyt­tä­vät ja toi­mi­vat.

Eri­lai­sia luo­via rat­kai­su­ja ja copy-teks­ti vari­aa­tioi­ta kan­nat­taa kokeil­la ja tes­ta­ta, niin näet parem­min mikä toi­mii ja miten koh­dey­lei­söl­le kan­nat­taa puhua. 

Lopuis­ta ase­tuk­sis­ta sinun ei kan­na­ta välit­tää, nyt vain pai­na vah­vis­ta. Face­boo­kil­la menee jon­kin aikaa vah­vis­taa mai­nok­se­si, joten älä hätäi­le, mikä­li mai­nok­se­si näyt­täy­tyy tämän jäl­keen vie­lä epä­ak­tii­vi­se­na. 

Lois­ta­vaa, olet nyt teh­nyt Face­book -mai­nok­sen! Aluk­si saat­taa vai­kut­taa sil­tä, että opit­ta­vaa on todel­la pal­jon, mut­ta mitä enem­män teet ja tutus­tut Busi­ness mana­ge­riin ja har­joit­te­let mai­nos­ten luo­mis­ta, sitä parem­mak­si tulet.

Täs­sä alus­sa teim­me mai­nok­sen nyt ns. “kyl­mäl­le ylei­söl­le” eli ylei­söl­le, joka ei ole toden­nä­köi­ses­ti vie­lä kuul­lut yri­tyk­ses­tä­si. Tar­koi­tuk­se­na oli luo­da brän­di­tie­toi­suut­ta ja saa­da klik­ke­jä sivuil­le. Myö­hem­min käym­me läpi, miten mai­nok­sia voi uudel­leen­koh­den­taa jo “läm­pi­mil­le ylei­söil­le” ja kuin­ka tämä ylei­sö voi­daan muun­taa osta­vak­si, “kuu­mak­si ylei­sök­si”.

Toi­vot­ta­vas­ti artik­ke­lis­tam­me oli apua!