Mitä ovat yrityksen omat, ostetut ja ansaitut mediat?

yrityksen_digitaaliset_kanavat

Yri­tyk­sen digi­taa­li­nen näky­vyys toi­mia­lal­la kuin toi­mia­lal­la on tänä päi­vä­nä lähes vält­tä­mät­tö­myys. Jos et tee sisäl­töä yri­tyk­se­si digi­taa­li­siin kana­viin, joko kir­joi­te­tus­sa, kuvien tai videoi­den muo­dos­sa, olet haa­voit­tu­vai­nen. Onkin siis hyvä tie­tää ja osa­ta, mit­kä ovat yri­tys­ten eri mediat: omat, oste­tut ja ansai­tut mediat ja kuin­ka hyö­dyn­tää näi­tä tehok­kaas­ti digi­maa­il­mas­sa.

Omaan medi­aan lukeu­tuu kaik­ki yri­tyk­sen itse jul­kai­se­ma ja levit­tä­mä sisäl­tö, kuten e-kir­jat tai blo­git. Oma media perus­tuu pää­asias­sa yri­tyk­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan. Vii­me blo­gi­teks­tis­säm­me puhuim­me inbound-mark­ki­noin­nis­ta ja jaoim­me 10 sisäl­töi­de­aa inboun­diin, joi­ta voit hyvin käyt­tää hyö­dyk­si yri­tyk­sen omis­sa mediois­sa.

Ostet­tui­hin medioi­hin lukeu­tuu yksi­se­lit­tei­ses­ti kaik­ki se mark­ki­noin­ti, mis­tä yri­tys mak­saa. Perin­tei­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa tämä voi tar­koit­taa TV-mai­nok­sia tai print­ti­mai­non­taa. Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa tar­koit­taa usein esi­mer­kik­si mak­set­tua, koh­den­net­tua Face­book-mai­non­taa tai haku­ko­nei­den, kuten Googlen PPC (pay per click) -mai­non­taa. 

Ansait­tui­hin medioi­hin kuu­luu kaik­ki se sisäl­tö ja kes­kus­te­lut, jot­ka liit­ty­vät brän­dii­si tai tuot­tee­see­si, jon­ka on luo­nut ja jaka­nut joku muu ulko­puo­li­nen. Käy­tän­nös­sä tämä voi olla esi­mer­kik­si uutis­si­vus­ton teke­mä uuti­nen, mai­nin­to­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tai vaik­ka arvos­te­lu­na jon­kun muun blo­gis­sa.

Miten näi­tä medioi­ta mita­taan?

Omaa medi­aa pys­tyy mit­taa­maan ja seu­raa­maan esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median tai blo­gia­lus­tan ana­ly­tii­kan avul­la. Ana­ly­tiik­ka hel­pot­taa saa­maan kuvan sii­tä, mit­kä omis­ta mediois­ta ovat olleet toi­mi­vim­pia, mit­kä sisäl­löis­tä ovat kerän­neet esi­mer­kik­si eni­ten kat­se­lu­ker­to­ja, klik­ke­jä tai tyk­käyk­siä. Esi­mer­kik­si mai­nit­ta­koon Ins­ta­gra­min ja Face­boo­kin oma, kat­ta­va, sisään­ra­ken­net­tu ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu yri­tys­pro­fii­leil­le, mikä antaa syven­tä­vän ana­lyy­sin miten oma media on pär­jän­nyt.

Kuten omis­sa mediois­sa, myös ostet­tu­ja medioi­ta voi­daan mita­ta ja seu­ra­ta ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­jen avul­la eri alus­toil­la. Face­boo­kil­la ja Googlel­la on kat­ta­vat ana­ly­tiik­ka­sys­tee­mit, mil­lä on help­po seu­ra­ta, miten pro­moo­tiot ovat toi­mi­neet.

Ansait­tu­ja medioi­ta voi­daan mita­ta usei­den ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­jen, kuten Brandwatch Ana­ly­tic­sin avul­la. Se mit­taa brän­din tai tuot­teen kaik­ki mai­nin­nat inter­ne­tis­sä. Ansait­tu­jen medioi­den mit­taa­mi­nen on sii­tä hyvä, että niis­sä ensi­si­jai­nen tie­to­läh­de on asiak­kaan ääni. 

Suun­ni­tel­les­sa yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, kan­nat­taa siis pitää mie­les­sä ja miet­tiä, mit­kä lukeu­tu­vat omiin, mit­kä ostet­tui­hin ja mit­kä ansait­tui­hin medioi­hin. Tosin, ansait­tua medi­aa ei oikein pys­ty suun­nit­te­le­maan, kos­ka se tulee itse­näi­ses­ti ja sitä on vai­kea kont­rol­loi­da. Se on kui­ten­kin hyvä tie­dos­taa ja varau­tua etu­kä­teen. Onnis­tu­mi­sen mit­taa­mi­nen taas antaa uusia työ­ka­lu­ja mark­ki­noi­jil­le, jot­ka pys­ty­vät entis­tä hel­pom­min tark­kai­le­maan, mit­kä sisäl­löt menes­ty­vät par­hai­ten ja mihin kan­nat­taa panos­taa tule­vai­suu­des­sa.