LinkedIn brändääminen - kuinka markkinoida LinkedIn-maailmassa

Orgaa­ni­nen näky­vyys on sosi­aa­li­ses­sa medias­sa nyky­ään kiven alla. Face­book sys­te­maat­ti­ses­ti muut­taa algo­rit­me­jään siten, että orgaa­ni­nen näky­vyys on todel­la mini­maa­lis­ta. Näin saa­daan yri­tyk­siä mai­nos­ta­maan rahal­la ja spon­so­roi­maan omia pos­tauk­si­aan, että ne näkyi­si­vät suu­rem­mal­le mää­räl­le ihmi­siä. Tämä on var­sin­kin pien yri­tyk­sil­le tur­haut­ta­vaa, kun ei ole lait­taa pal­joa rahaa joka pos­tauk­sen spon­so­roin­tiin. On kui­ten­kin yksi sosi­aa­li­sen median alus­ta, mis­sä orgaa­ni­ses­ti saa lois­ta­vaa näky­vyyt­tä: Lin­ke­dIn. Nyt on sinun aika­si lois­taa Lin­ke­dIn -maa­il­mas­sa!

Lin­ke­dIn on alun perin ollut ammat­ti­las­ten ja ura­tyk­kien verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mi­sa­lus­ta, mis­sä kas­va­te­taan omaa ver­kos­toa ja seu­ra­taan mie­len­kiin­toi­sia tile­jä. Olen myös jos­kus kuul­lut myös käy­tet­tä­vän nimi­tys­tä ”aikuis­ten Face­book”, mikä sinän­sä on iro­nis­ta, ottaen huo­mioon Face­boo­kin nykyi­sen aktii­vis­ten käyt­tä­jien ikä­ja­kau­man. 

Pal­ve­luun voi oman ansio­luet­te­lon­sa ja ura­saa­vu­tuk­sen­sa, saa­da suo­si­tuk­sia enti­sil­tä esi­mie­hil­tään ja suo­si­tel­la mui­ta. Monet käyt­tä­vät sitä myös suo­ra­na työn­ha­ku­vä­li­nee­nä.

Nyt Lin­ke­dIn on muo­tou­tu­nut enem­män sisäl­tö­pai­not­tei­sek­si alus­tak­si.

Se mikä tekee LinkedIn:stä erit­täin mie­len­kiin­toi­sen mark­ki­noin­ti­ka­na­van yri­tyk­sil­le tai hen­ki­löbrän­deil­le on sen orgaa­ni­nen tavoit­ta­vuus. LinkedIn:in orgaa­ni­nen tavoi­tet­ta­vuus on nyt samaa tasoa, kun Face­book kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Yri­tyk­set, jot­ka sil­loin oli­vat jo Face­boo­kis­sa, sai­vat val­ta­van hyö­dyn irti näky­vyy­des­tään. Ihmi­set jaka­vat alus­tal­le enem­män artik­ke­lei­ta, videoi­ta ja kuvia, mikä on teh­nyt sii­tä yhä enem­män ja enem­män sisäl­tö­pai­not­tei­sem­man alus­tan

Kuu­los­taa hyväl­tä, mut­ta miten läh­den luo­maan mie­len­kii­tois­ta sisäl­tö Lin­ke­dIn -tilil­le­ni?

Vink­ki kaik­keen sisäl­lön luon­tiin: pyri luo­maan sisäl­löl­lä­si arvoa kat­so­jal­le. Arvoa voi­daan luo­da esi­mer­kik­si seu­raa­vin kei­noin:

  1. Viih­dy­tä (haus­ka, näyt­tä­vä, luo­va sisäl­tö)
  2. Tar­joa tie­toa, infor­maa­tio­ta (vink­ke­jä, kou­lu­ta)
  3. Moti­voi, ins­pi­roi

Mie­ti, mil­lai­nen sisäl­tö sopii sinun hen­ki­löbrän­dil­le­si tai yri­tyk­sel­le­si ja läh­de kokei­le­maan. Video­mark­ki­noin­nis­ta ker­roin edel­li­ses­sä artik­ke­lis­sa ja se on luet­ta­vis­sa tääl­lä.

Miten sit­ten teen itse­ni näh­dyk­si?

Var­sin­kin Lin­ke­dIn -videot ovat nyt kuu­maa tava­raa, sil­lä nii­den tavoit­ta­vuus on todel­la hyvä. Itse lata­sin erääs­tä tapah­tu­mas­ta videon omal­la tilil­le­ni teks­til­lä ja muu­ta­mal­la hash­ta­gil­la höys­tet­ty­nä ja sain rei­lus­sa vii­kos­sa 2 500 näyt­tö­ker­taa videol­le­ni ja lähes 70 tyk­käys­tä (ottaen huo­mioon, että oma ver­kos­to­ni täs­tä oli vain mur­to-osa). Elä­vä esi­merk­ki, miten hyvin tavoi­tat ihmi­siä orgaa­ni­ses­ti.

LinkedIn:in, kuin mikä tahan­sa muu­kin sosi­aa­li­sen median alus­tan tar­koi­tuk­se­na on nimen­sä mukai­ses­ti olla sosi­aa­li­nen. Kom­men­toi, tyk­kää ja jaa aktii­vi­ses­ti, älä pel­käs­tään syö­tä omaa sisäl­töä­si. Sosi­aa­li­sen median tar­koi­tus on olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen. Etsi sinun tar­koi­tuk­see­si sopi­vaa sisäl­töä ja jätä jokin rele­vant­ti kom­ment­ti. Näin saat itseä­si enem­män esil­le ja klik­kauk­sia pro­fii­lii­si, tun­net­tuut­ta brän­dil­le­si ja kas­va­tat yhtei­söä­si. Voit myös lähet­tää yksi­tyis­vies­tin, jos sinul­la on kysei­sel­le hen­ki­löl­le jotain arvo­kas­ta sanot­ta­vaa. Varo kui­ten­kin, ettet späm­mää!

Yksi tapa on myös kir­joit­taa artik­ke­lei­ta. Lin­ke­dIn antaa sinul­le lois­ta­van, natii­vin tavan jakaa tie­tä­mys­tä­si. Jos olet esi­mer­kik­si mat­ka­toi­mis­to, et vält­tä­mät­tä halua jakaa hie­no­ja loma­ku­via LinkedIn:ssä, vaan mie­luum­min Ins­ta­gra­mis­sa, mut­ta voit luo­da kiin­nos­ta­van, sinun koh­de­ryh­mää­si kos­ke­van artik­ke­lin.

Eli ker­tauk­se­na:

Orgaa­ni­nen näky­vyys on Lin­ke­dIn -alus­tal­la hui­pus­saan, jokai­sen brän­din ja yri­tyk­sen pitäi­si ottaa hyö­ty irti täs­tä.

Eli luo mer­ki­tyk­sel­lis­tä sisäl­töä, joka esi­mer­kik­si viih­dyt­tää, opet­taa tai ins­pi­roi. Sit­ten luo videoi­ta tai kir­joi­ta aihee­seen liit­ty­viä artik­ke­lei­ta. Muis­ta myös olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen - kom­men­toi, tyk­kää, jaa, jätä oma näke­myk­se­si ja tee tätä pal­jon. Kun teet tätä kaik­kea yhdes­sä, voit taa­ta, että yhtei­sö­si rupe­aa kas­va­maan.