Facebook uudelleenkohdennus - kuinka saada ihmiset ostamaan?

guy with facebook binoculars in monitor screen

Lii­an monet mark­ki­noi­jat teke­vät vain yhden kam­pan­jan yhdel­le ylei­söl­le ja odot­ta­vat täs­tä tulok­sia ja osto­ja. Näin ei kui­ten­kaan mel­kein­pä kos­kaan tapah­du. Kukaan ei osta heti, var­sin­kaan, jos yri­tys on ennes­tään tun­te­ma­ton. Sik­si uudel­leen­koh­den­ta­mi­nen tai tun­ne­tum­min uudel­leen­mark­ki­noin­ti on hyvä tapa saa­da ylei­sö tun­te­maan sinut ja osta­maan sinul­ta. 

Laa­dim­me todel­la yksin­ker­tai­sen Face­book-mai­nok­sen uudel­leen­koh­den­nus­mal­lin, jon­ka voit kopoi­da suo­raan omaan käyt­töö­si.

Aluk­si luo muu­ta­ma video, joka tuo arvoa kat­so­jal­le jol­lain tapaa, sel­lai­nen joka jää mie­leen (inform, educa­te, enter­tain). Täs­sä vai­hees­sa et edes mai­nit­se, että kat­so tar­jous, osta tai muu­ta osta­mi­seen kehot­ta­vaa. Luo näil­le ylei­söt ja laa­di mai­nok­set Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun avul­la, kuten kävim­me läpi aiem­mas­sa artik­ke­lis­sam­me, jon­ka voit lukea tääl­tä.

Tär­keä osa on muis­taa odot­taa tar­peek­si pit­kään, kun­nes videot ovat saa­neet hyvin kat­se­lui­ta. Kun videot ovat kerän­neet tar­peek­si kat­so­jia, voit aloit­taa uudel­leen­koh­den­ta­mi­sen. Face­book Busi­ness mana­ge­rin avul­la voit luo­da ns. mukau­te­tun ylei­sön, johon voit vali­ta ne hen­ki­löt, jot­ka ovat kat­so­neet video­ta tiet­tyyn koh­taan asti, esi­mer­kik­si 25%, 50%, 75% tai yli.

Sano­taan, että sinul­la on vain pie­ni bud­jet­ti käy­tös­sä­si ja haluat saa­da hen­ki­löt, jot­ka kat­soi­vat videoi­ta yli 75% tähän kus­to­moi­tuun ylei­söön. He siis sel­väs­ti ovat jo kiin­nos­tu­nei­ta sinus­ta ja yri­tyk­ses­tä­si, kun ovat vai­vau­tu­neet kat­so­maan video­ta niin­kin pit­käl­le. 

Luot nyt uudel­leen­koh­den­nus­kam­pan­jan, sinul­la on jo video (tai kuva), joka ker­too enem­män tuotteestasi/palvelustasi ja pyr­kii nyt enem­män myy­mään ja ohjaa­maan esi­mer­kik­si myyn­ti- tai las­keu­tu­mis­si­vul­le. Ylei­sök­si tähän kam­pan­jaan valit­set sen mukau­te­tun ylei­sön, jon­ka juu­ri loit, eli hen­ki­löt, jot­ka kat­soi­vat aiem­pia, arvoa anta­via videoi­ta yli 75%. Nyt ne hen­ki­löt, jot­ka ovat jo aiem­min kuul­leet sinus­ta ja olleet sel­väs­ti kiin­nos­tu­nei­ta, mut­ta et pyy­tä­nyt vie­lä osta­maan, näke­vät vies­ti­si uudes­taan, jos­sa pyrit jo enem­män myy­mään. Nämä hen­ki­löt ovat pal­jon toden­nä­köi­sem­min osta­via, kuin jos lähet­täi­sit liik­keel­le yhden mai­nok­sen täy­sin kyl­mäl­le koh­dey­lei­söl­le, mis­sä pyy­dät heti osta­maan.

Eli pel­kis­tet­ty­nä yksin­ker­tai­sen uudel­leen­koh­den­nus­kam­pan­jan mal­li päh­ki­nän­kuo­res­sa:

  1. Luo pari video­ta, jot­ka luo­vat arvoa kat­so­jil­le. Älä pyri vie­lä myy­mään miten­kään.
  2. Luo ns. mukau­tet­tu ylei­sö Face­book Busi­ness mana­ge­ris­sa hen­ki­löis­tä, jot­ka kat­soi­vat kysei­siä video­ta yli 75% .
  3. Koh­den­na tämä ylei­sö uudel­la mai­nok­sel­la, mie­lui­ten videol­la, jos­sa ker­rot tar­kem­min tuotteestasi/palvelustasi ja pyrit sel­vem­min myy­mään. Ohjaa mai­nok­ses­ta kat­so­jat esi­mer­kik­si myyn­ti- tai las­keu­tu­mis­si­vul­le.
  4. Kos­ka uudel­leen­koh­den­sit ylei­sön, joka oli jo aiem­min ilmais­sut kiin­nos­tuk­sen­sa sinua koh­taan kat­so­mal­la aiem­pia videoi­ta­si mel­kein lop­puun, ovat he toden­nä­köi­sem­piä osta­jia tai lii­de­jä, kuin täy­sin kyl­mä ylei­sö.