BLOGI

LinkedIn brändääminen - kuinka markkinoida LinkedIn-maailmassa

Lin­ke­dIn brän­dää­mi­nen - kuin­ka mark­ki­noi­da Lin­­ke­­dIn-maa­il­­mas­­sa Orgaa­ni­nen näky­vyys on sosi­aa­li­ses­sa medias­sa nyky­ään kiven alla. Face­book sys­te­maat­ti­ses­ti muut­taa algo­rit­me­jään siten, että orgaa­ni­nen näky­vyys on todel­la mini­maa­lis­ta.

Lue lisää»
videomarkkinointi

Videomarkkinointi aloittelijoille

Video­mark­ki­noin­ti aloit­te­li­joil­le Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, mut­ta entä video? Video puo­les­taan voi ker­toa enem­män kuin mil­joo­na sanaa. Tämän takia video­mark­ki­noin­ti on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä

Lue lisää»

4 Some-markkinoinnin trendiä

4 Some-mark­­ki­­noin­­nin tren­diä  Some­maa­il­man muka­na pysy­mi­nen voi tuot­taa har­mai­ta hiuk­sia monel­le yri­tyk­sel­le ja brän­dil­le. Tren­dit ja uudet alus­tat, joi­hin huo­mio siir­tyy, muut­tu­vat niin nopeas­ti, että

Lue lisää»

Miten luoda Facebook-mainos?

Miten luo­da Face­­book-mai­­nos? Face­book on vii­meis­ten muu­ta­man vuo­den ajan ollut enem­män tai vähem­män myrs­kyn sil­mäs­sä. Rakas­ta tai vihaa, se on yhä mer­kit­tä­vin yri­tys­ten mark­­­ki­­­noin­­­ti- ja

Lue lisää»