4 Some-markkinoinnin trendiä 

sosiaalinen_media

Some­maa­il­man muka­na pysy­mi­nen voi tuot­taa har­mai­ta hiuk­sia monel­le yri­tyk­sel­le ja brän­dil­le. Tren­dit ja uudet alus­tat, joi­hin huo­mio siir­tyy, muut­tu­vat niin nopeas­ti, että niis­sä voi olla vai­kea pysyä muka­na. Koko­sim­me nel­jä tär­ke­ää tren­diä, jot­ka olem­me huo­man­neet val­lit­se­van sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa.

 

  1. Orgaaninen näkyvyys jatkaa luhistumista

Lähiai­koi­na myös Ins­ta­gra­min orgaa­nis­ta tavoit­ta­vuut­ta on las­ket­tu reip­paas­ti. Monet ovat huo­man­neet sen jo, kun tyk­käys­mää­rät ovat las­ke­neet sel­väs­ti. Face­book on sys­te­maat­ti­ses­ti uudis­ta­nut vii­me vuo­si­na algo­rit­me­jaan siten, että orgaa­ni­nen näky­vyys on tal­lot­tu lähes mini­miin. Tämä tar­koit­taa siis sitä, että yri­tys­ten on panos­tet­ta­va rahaa Face­boo­kiin, mikä­li halua­vat sisäl­tön­sä näky­vän mas­soil­le. Tämä koh­ta­lo uhkaa pian myös Ins­ta­gra­mia. Täy­tyy kui­ten­kin pitää mie­les­sä, että tämä­kin on bis­nes­tä, sil­lä Face­boo­kin lii­ke­toi­min­ta­mal­li ja ansain­ta­lo­giik­ka perus­tuu suu­rel­ta osin, ellei täy­sin mai­nos­tu­loi­hin.

Joka tapauk­ses­sa, vaik­ka rahaa täy­tyy­kin ruve­ta lait­ta­maan, että sisäl­löt näkyi­si­vät suu­rem­mil­le ylei­söil­le, täy­tyy muis­taa, että hin­nat ovat vie­lä suh­teel­li­sen mata­lat.

 

  1. Videot ja TikTok

Videot ovat sosi­aa­li­sen median sie­lu. Uudet alus­tat ja pal­ve­lut raken­ta­vat vah­vas­ti juu­ri videoi­den ympä­ril­le. Videoil­la onkin suh­tees­sa mui­hin sisäl­tö­muo­toi­hin suu­rem­pi sitou­tu­mi­nen. Ihmis­ten yhä hei­ken­ty­vä kes­kit­ty­mis­ky­ky ja videoi­den yleis­ty­mi­nen anta­vat mark­ki­noi­jil­le syyn poh­tia tark­kaan, miten saa­daan ihmi­set kiin­nos­tu­maan heti ensim­mäis­ten kol­men sekun­nin aika­na.

Ins­ta­gram- ja Snapc­hat-tari­nat ovat lois­ta­va sisäl­tö­muo­to jokai­sen yri­tyk­sen ja brän­din käyt­töön. Pys­ty­vi­deot ovat natii­ve­ja sisäl­tö­jä, kos­ka ne istu­vat hyvin puhe­li­men ruu­dul­le. Tari­noi­ta sela­taan nopeas­ti ja onkin tär­keä olla kiin­nos­ta­va ja erot­tu­va heti ensi sekun­nis­ta.

Eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa val­ta­vaa suo­sio­ta naut­ti­va Tik­Tok on suu­ri haas­ta­ja isom­mil­le alus­toil­le. Pää­si­säl­tö­nä Tik­To­kis­sa on lyhyet videot, joi­ta jae­taan mui­den näh­tä­vik­si. Alus­tal­la on suu­ri poten­ti­aa­li var­sin­kin nuo­ril­le suun­na­tus­sa mark­ki­noin­nis­sa.

 

  1. Mikrovaikuttajat

Somes­sa on vai­kea pär­jä­tä täy­sin yksin. On luo­ta­va ver­kos­toa ja tie­det­tä­vä alan mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jat. Vai­kut­ta­ja­mai­non­nas­sa yri­tys mak­saa jol­le­kin valit­se­mal­leen some­vai­kut­ta­jal­le, jol­la on pal­jon seu­raa­jia ja kävi­jöi­tä Ins­ta­gra­mis­sa, Face­boo­kis­sa, You­Tu­bes­sa tai blo­gis­sa. Nämä ”some­täh­det” sit­ten ker­to­vat spon­so­roi­dus­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta videol­la, kuval­la tai blo­gi­teks­til­lä ja jaka­vat sen omis­sa kana­vis­saan.

Näi­den ns. täh­tien rin­nal­le on nyt hii­pi­nyt mik­ro­vai­kut­ta­jat. Eli sel­lai­set hen­ki­löt, joil­la ei ole kym­me­niä tai sato­ja­tu­han­sia seu­raa­jia, vaan esi­mer­kik­si muu­ta­ma tuhat. Näil­lä on yleen­sä sitou­tu­neet ylei­söt ja yri­tyk­set saa­vat laa­jas­ti vies­ti­ään kuu­lu­viin, kun hei­dän vies­ti­ään vie eteen­päin monet mik­ro­vai­kut­ta­jat, eikä pel­käs­tään esi­mer­kik­si yksi suu­ri vai­kut­ta­ja. Täl­lai­set hen­ki­löt luo­vat luo­tet­ta­vuut­ta ja läpi­nä­ky­vyyt­tä yri­tyk­sil­le ja brän­deil­le. Tule­vai­suu­des­sa tulem­me var­mas­ti näke­mään yhä enem­män yhteis­työ­kam­pan­joi­ta mik­ro­vai­kut­ta­jien kans­sa.

 

  1. Dataohjautuvuus

Joku jos­kus sanoi, että mark­ki­noin­ti ilman dataa on kuin ajai­si autoa sil­mät sidot­tu­na. Tot­ta­han se on, mark­ki­noin­ti, joka ei perus­tu dataan on pelk­kiä tyh­jiä arvai­lu­ja, jot­ka saat­ta­vat käy­dä hyvin­kin kal­liik­si. Dataa tar­vi­taan esi­mer­kik­si sii­hen, kenel­le mai­nos­te­taan, mis­sä ja mil­loin. Kerä­tyn datan avul­la sel­vi­ää, kuin­ka hyvin esi­mer­kik­si mai­nos­kam­pan­ja on pär­jän­nyt ja mil­lä kuvalla/videolla ja copy-teks­til­lä herä­tet­tiin eni­ten kiin­nos­tus­ta. Esi­mer­kik­si Face­boo­kin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut tar­joa­vat mark­ki­noi­jil­le kat­ta­vas­ti reaa­liai­kais­ta ana­ly­tiik­kaa käyn­nis­sä ole­vis­ta kam­pan­jois­ta.